dawna cerkiew greckokatolicka

Milik - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię greckokatolicką w Miliku uposażył w 1639 r. biskup krakowski Jakub Zadzik, parafię rzymskokatolicką erygował w 1951 r. biskup tarnowski Jan Stepa. Pierwotna cerkiew w Miliku, pochodząca prawdopodobnie z końca XVI w. lub 1. poł. XVII w., stojąca niżej obecnego miejsca, została w 1813 r. zniszczona przez wody wezbranego potoku. Obecną cerkiew wzniesiono jeszcze w tym samym roku na terenie cmentarza parafialnego.
ARCHITEKTURA. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego. Drewniana o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowana. Trójdzielna, złożona z prezbiterium, wydłużonej nawy i babińca, nad którym nadbudowana wieża o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. Po bokach nawy dostawione dwie niewielkie, symetryczne kaplice, przy prezbiterium od północy zakrystia. Dach nad prezbiterium namiotowy, łamany, nad nawą kalenicowy, trójpołaciowy, nad kaplicami dachy siodłowe. Nad prezbiterium, nawą i wieżą trzy niewielkie makowice, ze smukłymi latarniami. Wnętrze nakryte sklepieniami pozornymi w typie zwierciadlanym. Polichromia wnętrza ornamentalna z 1930 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Między prezbiterium a nawą ustawiony jest kompletny rokokowo-klasycystyczny ikonostas. W kaplicy północnej znajduje się ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na ścianach nawy zawieszonych jest kilka ciekawych ikon: Opłakiwanie Chrystusa z około 1700 r., Pieta o cechach ludowych z XVIII w. i św. Trójca z połowy XIX w.

Tekst umieszczony 07.04.2009
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA.

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972