Lokalizacja: Żurowa, powiat Tarnów  (49.827274, 21.167850)
Budowa: 1595-1602
Styl: drewniany

HISTORIA. Kościół w Żurowej został zbudowany w latach 1595-1602, jednak dopiero w 1807 r. erygowano tu parafię. W 1906 r. kościół został powiększony przez przedłużenie nawy i dobudowanie przedsionka od zachodu.

ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od południa niewielka kruchta a od zachodu szeroki przedsionek. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi, nad zakrystią o poprzecznej kalenicy, z baniastą wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Prezbiterium i nawa nakryte spłaszczonymi, pozornymi sklepieniami kolebkowymi, w nawie z zaskrzynieniami wspartymi na dwóch słupach.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna malowana w 1906 r. przez Stanisława Gucwę. Ołtarz główny neobarokowy z XX w., z krucyfiksem rzeźbionym w 1966 r. przez Stanisława Proszowskiego. Dwa ołtarze boczne z obrazami i rzeźbami z 1928 r. Chrzcielnica drewniana barokowo-ludowa zapewne z XVIII w. W tęczy krucyfiks barokowy zapewne z XVIII w. oraz rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty, późnogotyckie z około 1520-30 r. W kruchcie południowej krucyfiks wczesnogotycki z 2. poł. XIV w. W kruchcie zachodniej krucyfiks późnogotycki z około 1520-30 r. Organy 8-głosowe wykonane przez Wacława Biernackiego z Krakowa.

DZWONNICA wolno stojąca, wzniesiona na przełomie XIX/XX w. z kamienia, otynkowana, z trzema arkadkami na zawieszenie dzwonów. Dzwony pochodzą: jeden z 1925 r., dwa pozostałe z 1959 r.

Tekst umieszczony 03.01.2006

Fotografię wnętrza wykonał Andrzej Mleczko

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis