Bobowa - miasto w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Został zbudowany w 2. poł. XV w. a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1475 r. Później przejściowo zajęty był przez arian i został odzyskany przez katolików w 1646 r. Kilkakrotnie był niszczony pożarami. Gruntownie odnawiany w 1808 r. staraniem Michała Miłkowskiego i w początku XX w.
ARCHITEKTURA. Gotycki, murowany z kamienia. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, opięty uskokowymi przyporami w narożach i jedną jedną usytuowaną niesymetrycznie w zachodniej ścianie nawy. W jedną z przypór wmurowana została kropielnica późnogotycka z 4. ćw. XV w., kamienna z dekoracją maswerkową, zapewne czara dawnej chrzcielnicy. Kościół nakryty dwuspadowymi dachami, krytymi gontem, do początku XX w. o wspólnej kalenicy. Nad prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę nakryta ostrosłupowym hełmem. Wnętrze nakryte stropem płaskim i ozdobione fragmentami polichromii z XV w., w prezbiterium z napisem Ihus Xpus. Okna ostrołukowe, gotyckie z XV w. Trzy portale gotyckie z XV w., najcenniejszy z nich portal zachodni do nawy ostrołukowy, w schodkowym obramieniu z laskowaniem w tzw. typie długoszowskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, rokokowo-klasycystyczny z XVIII/XIX w. z obrazem późnogotyckim św. Zofii z córkami z początku XVI w. w polu głównym oraz obrazem św. Stanisława Kostki w zwieńczeniu, współczesnym ołtarzowi. Dwa ołtarze boczne rokokowo-klasycystyczne z XVIII/XIX w., w lewym w polu środkowym obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską a w zwieńczeniu św. Augustyn, oba z XVIII w., w ołtarzu prawym obrazy śś. Kryspina i Kryspiniana, Walentego i w zwieńczeniu św. Mikołaja, wszystkie zapewne z XVIII w. Ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w. Kropielnica barokowa, kamienna z XVIII w. Liczne obrazy z XVIII w.: Veraikon; św. Stanisław Kostka; św. Sebastian, św. Paweł Pustelnik; św. Roch lub Idzi. Krucyfiks barokowo-ludowy. Organy 8-głosowe, wykonane w XIX w. przez Jana Baranowskiego ze Starego Sącza?
DZWONNICA wolno stojąca przy kościele z 2. poł. XIX w., nadbudowana być może na gotyckiej bramce.
Tekst umieszczony 22.08.2006
Zdjęcia ołtarzy bocznych wykonał Andrzej Mleczko

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis