dawna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra

Bogusza - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Cerkiew zbudowana została w 1858 r. a później była kilkakrotnie remontowana. Obecnie pełni funkcję kościoła rektoralnego parafii rzymskokatolickiej w Królowej Górnej.
ARCHITEKTURA. Zbudowana została jako cerkiew łemkowska, posiada jednak cechy budownictwa drewnianego w obrządku rzymskokatolickim. Trójdzielna, złożona z kwadratowej nawy i  zamkniętego trójbocznie prezbiterium, wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz z wieży o konstrukcji słupowej, obejmującej słupami babiniec. Przy prezbiterium od północy zakrystia, zaś od frontu niewielki przedsionek. Ściany zewnętrzne świątyni pobite gontem, dachy dwuspadowe kryte blachą. Wieża o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą, zwieńczona dużą blaszaną makowicą z pozorną latarnią. Analogiczne choć mniejsze makowice umieszczone są nad nawą i prezbiterium. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi i ozdobione polichromią o motywach architektonicznych, wykonaną przez Victorina Zompfa z Bardiowa.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ikonostas ustawiony przy wschodniej ścianie prezbiterium pochodzi z 1670 r. Na wschodniej ścianie nawy znajduje się rząd proroków z krucyfiksem oraz przedstawieniami Matki Bożej i św. Jana, fragmenty te pochodzą z ikonostasu, który w całości nie zmieścił się w niższym od nawy prezbiterium. Dwa ołtarze boczne ustawione są w nawie. Lewy barokowy ołtarz pochodzi z 1726 r. o czym informuje polskojęzyczna! inskrypcja w dolnej części nastawy, w polu głównym znajduje się obraz Opieki Bogurodzicy, współczesny ołtarzowi. Ołtarz prawy zmontowany z dwóch retabuli ołtarzowych, w dolnym obraz św. Antoniego, zaś w górnym mniejszym obraz Ostatniej Wieczerzy. Ambona barokowa z przedstawieniami ewangelistów. Ikona św. Michała Archanioła z XVII w. Kropielnica kamienna z 1772 r. Organy7-głosowe z 1847 r. przeniesione z Kamionki Wielkiej.

Tekst umieszczony 31.03.2011

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Katalog organów w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972