Rzepiennik Biskupi - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza wzmianka o parafii w Rzepienniku pochodzi z 1382 r. Obecny kościół wzniesiony został prawdopodobnie w XVI w., nie można jednak wykluczyć, że jest nieco starszy i pochodzi z 1494 r. Data taka widniała, na nie zachowanej inskrypcji, która może odnosić się zarówno do obecnego jak i wcześniejszego kościoła. W XVII w. dostawiono wieżę a w XIX w. niewielki przedsionek.
ARCHITEKTURA. Gotycki, drewniany, konstrukcji zrębowej. Jednonawowy z prezbiterium węższym od nawy, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od południa przedsionek a od zachodu wieża konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach pochyłych, zwężających się ku górze, z nadwieszoną izbicą i hełmem namiotowym. W dolnej części pobita jest gontem, w górnej szalowana. Prezbiterium i nawa nakryte dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, pobitym gontami, z barokową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami. W wejściach trzy portale gotyckie zamknięte łukami o wykroju w tzw. "ośli grzbiet". Polichromia. Pod chórem muzycznym fragmenty malowideł patronowych, zapewne z czasu budowy, będących pozostałością pierwotnego stropu.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnorenesansowy z pocz. XVII w. z płaskorzeźbioną głową św. Jana Chrzciciela na misie, zapewne współczesną ołtarzowi. Ołtarze boczne: pierwszy po lewej, barokowy z 2. poł. XVII w. z obrazem św. Jana Chrzciciela, po jego bokach obrazy śś.: Barbary, Katarzyny, Stanisława i Wojciecha; drugi po prawej, tryptyk gotycko-renesansowy z pocz. XVI w., w środkowym polu znajdowała się dawniej figura Madonny z Dzieciątkiem tzw. Anielskiej z ok. 1530 r. (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie), po bokach śś: Piotr, Paweł, Stanisław i Krzysztof. W skrzydłach sceny z życia św. Mikołaja (na awersie) oraz Męki Pańskiej (na rewersie), w predelli św. Jan na wyspie Patmos z późniejszego okresu, tabernakulum z ludową rzeźbą Chrystusa Frasobliwego z 1863.. Na belce tęczowej ludowy krucyfiks. Na wyposażeniu kościoła jest także sześć rzeźb z dawnych ołtarzy barokowych z XVII i XVIII w. oraz obraz Matki Boskiej Różańcowej ze śś. Katarzyną Sieneńską i Dominikiem, w ozdobnej ramie, barokowy z XVIII w.

Tekst umieszczony 19.03.2006
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989