Poręba Radlna, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsze informacje o istnieniu w Porębie kościoła parafialnego pochodzą z około 1350 r., zapewne był to obiekt drewniany. W 1748 r. tutejszy kościół został opisany jako "bardzo stary i przez obecnego proboszcza gruntownie wewnątrz i zewnątrz odnowiony". W 1809 r. pojawia się wątpliwa informacja o rozebraniu starego i budowie nowego kościoła. Ostatecznie, pochodzący przypuszczalnie jeszcze z XV w. drewniany kościół, został zburzony w 1915 r., prawdopodobnie na skutek złego stanu technicznego. Istniał juz wtedy w Porębie, zbudowany przed kilku laty kościół murowany. Stary kościół usytuowany był na wzniesieniu, w sąsiedztwie istniejącej dziś szkoły podstawowej. Obecnie teren ten jest ogrodzony i znajduje się tu krzyż.

ARCHITEKTURA. O wyglądzie kościoła zaświadczają niezbyt wyraźne fotografie z początku XX w. Był to obiekt drewniany, oszalowany i kryty gontem. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przybudówką od północy oraz oryginalnym podcieniem o trójkątnym zadaszeniu od zachodu. Nakryty był dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, z wieżyczką na sygnaturkę. Posiadał również ostrołukowy portal gotycki  z XV w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W murowanym kościele w Porębie znajdują się przedmioty, które zapewne pochodzą z nieistniejącego już kościoła. Są to: gotycka chrzcielnica kamienna z początku XVI w. oraz kilka obrazów m.in. Matki Boskiej Różańcowej z XVI w.

Tekst umieszczony 28.01.2006

Ilustracje pochodzą z pracy M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Pęcak T., Poręba Radlna. Dzieje do 1988 r., Tarnów 1996