Otfinów, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Otfinowie powstała zapewne jako fundacja rycerska, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 r. Przedstawiony tutaj kościół jest najstarszą znaną świątynią w Otfinowie. Został zbudowany w 1665 r. z fundacji Jerzego Lubomirskiego, hetmana wielkiego koronnego,
w miejsce starszej świątyni spalonej przez Siedmiogrodzian w 1657 r. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1675 r. W XVIII w. dobudowana została dzwonnica. Zarówno kościół drewniany, dzwonnica oraz nowo zbudowany kościół murowany uległy zniszczeniu w 1915 r. w czasie działań wojennych.
ARCHITEKTURA. Kościół  zbudowany z drewna jodłowego. Jednonawowy z dwiema kaplicami po bokach o charakterze transeptu i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Ramiona transeptu nakryte stropami płaskimi wspartymi na słupach. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad skrzyżowaniem naw.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Obecnie w nowym kościele znajdują się pochodzące ze starego kościoła: krucyfiks barokowy z XVIII w. oraz chrzcielnica późnorenesansowa z ok. poł. XVII w., pełniąca rolę kropielnicy w przedsionku.
DZWONNICA. Zbudowana zapewne w XVIII w. Wolnostojąca o ścianach lekko pochyłych, nakryta hełmem przechodzącym z czworoboku w spłaszczoną ośmioboczną banię.

Tekst umieszczony 12.05.2006

Ilustracje pochodzą z prac M. Korneckiego: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986 oraz Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999