Jazowsko, miejscowość w powiecie n0owosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Jazowsku powstała prawdopodobnie w 2. połowie XIII w. Pierwsza wzmianka o istnieniu tutejszej parafii pochodzi z 1310 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1705-1726, jego konsekracji dokonał w 1740 r. sufragan krakowski, biskup Michał Kunicki. Po 1780 r. dobudowano wieżę od frontu. Na przełomie XIX/XX w. kościół został powiększony o południową nawę boczną.
ARCHITEKTURA. Kościół jest barokowy, murowany, otynkowany, kryty blachą. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą.Przy prezbiterium od północy mieści się zakrystia ze skarbcem na piętrze. Do nawy od północy dostawiona jest kruchta z kaplicą i przedsionkiem, od południa dobudowana została nawa boczna, zaś od frontu przylega kwadratowa wieża, nakryta hełmem baniastym z latarnią. Dachy nad nawą i prezbiterium dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Połacie dachu nad prezbiterium przechodzą nad przybudówki zakrystyjne. Nawa od zewnątrz opięta przyporami. Wnętrza poza nawą boczną nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami.Zachowały się trzy portale kamienne, barokowe z XVIII w., z nich dwa uszate. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna z lat 1964-65, malowana przez Jerzego Ostrowskiego. W prezbiterium odsłonięty jest fragment barokowej polichromii z 1735 r. ze sceną Zwiastowania.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z 2. ćw. XVIII w., z bramkami na których ustawione są posągi śś. Stanisława i Wojciecha. W polu środkowym gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 2. połowy XV w. z domalowanymi aniołami w początku XVII w. W zwieńczeniu ołtarza rzeźba NMP Wniebowziętej. Pięć ołtarzy bocznych. Dwa z nich ustawione przy tęczy, regencyjne z około 1730 r. Pierwszy, lewy z barokowymi obrazami z XVIII w. Śmierci św. Józefa w polu głównym i św. Jana Nepomucena w zwieńczeniu. Drugi, prawy z obrazami Najświętszego Serca Pana Jezusa z przełomu XIX i XX w. w polu środkowym i św. Jana Kantego z XVIII w. w zwieńczeniu. Trzeci ołtarz dawniej jako główny, obecnie ustawiony przy północnej ścianie nawy, późnorenesansowy z 1621 r., o bogatej dekoracji w stylu manieryzmu niderlandzkiego. W polu głównym obrazy Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława z XIX/XX w., zaś w predelli pierwotne obrazy ze scenami Modlitwy w Ogrójcu i Opłakiwania. Czwarty ołtarz w kaplicy, późnorenesansowy z 1. połowy XVII w., zdekompletowany, w nim obraz św. Franciszka z XIX/XX w. oraz cztery malowidła ewangelistów z XVII w. w polach bocznych. Piąty ołtarz w nawie bocznej, prowizoryczny z rzeźbą Piety. Chrzcielnica kamienna z XVII w. Ambona rokokowa z 1. połowy XVIII w. z malowidłami ewangelistów na parapecie. Rzeźbiona Grupa Ukrzyżowania, barokowo-ludowa z 2. połowy XVII w. Organy 13-głosowe wykonał w 1900 r. Tomasz Fall, organmistrz ze Szczyrzyca. Trzy dzwony wykonane w 1966 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Maryja 720 kg; Jan 430 kg; Piotr 220 kg.

 LITERATURA

 Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.parafiajazowsko.pl/