Poręba Spytkowska - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Porębie Spytkowskiej powstała w końcu XIII w. z fundacji Leliwitów, pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1326 r. Obecny kościół zbudowany został na początku XVI w. Był kilkakrotnie przekształcany, w 1893 r. obniżono dachy i dodano wieżyczkę na sygnaturkę, w 1921 r. kościół został powiększony przez dobudowę dużego przedsionka od zachodu i kruchty od południa, wreszcie w 1938 r. dobudowano nową zakrystię.
ARCHITEKTURA. Późnogotycki, o zatartych cechach stylowych. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką. Złożony z nawy i węższego prezbiterium, przy którym od północy stara zakrystia, zaś od południa nowa, zakończona trójbocznie. Przy nawie od zachodu duży przedsionek a od południa kruchta. Na zewnątrz w narożach przypory, przy nawie uskokowe, przy prezbiterium skośne. Fasada przedsionka neogotycka, rozczłonkowana ostrołukowymi blendami. Nad kościołem dachy dwuspadowe, z ostrosłupową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad nawą. Wnętrza nawy i prezbiterium nakryte stropami, pokryte polichromią figuralną z XIX w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze barokowo-klasycystyczne z XIX w. W ołtarzu głównym figura NMP Niepokalanie Poczętej i obraz św. Bartłomieja, oba zabytki z XIX w. oraz antependium malowane z 1685 r. Organy 10-głosowe zbudowane przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca. Chrzcielnica kamienna, późnorenesansowa z 1620 r. Krucyfiks gotycki z 2. poł. XV w.
DZWONNICA wolnostojąca, drewniana, zbudowana zapewne w XVII w., o konstrukcji słupowej, oszalowana. O pochyłych ścianach, z nadwieszaną izbicą, nakryta dachem namiotowym, pobitym gontem. Na dzwonnicy zawieszone trzy dzwony: 1. z 1755 r.; 2-3. odlane w 1922 r., z nich jeden o nazwie: "świeci Piotr i Paweł"

Tekst umieszczony 05.09.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001