dawna cerkiew greckokatolicka

Szczawnik - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię greckokatolicką w Szczawniku założył w 1624 r. biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Cerkiew została wzniesiona w 1841 r. ale nie można wykluczyć, że nastąpiło wtedy przekształcenie starszej świątyni. Od 1947 r. obiekt używany jest jako kościół katolicki i stanowi świątynię filialną w parafii Złockie.
ARCHITEKTURA. Cerkiew łemkowska, w typie północno zachodnim. Drewniana o konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Trójdzielna, złożona z kwadratowej nawy, prezbiterium zamkniętego trójbocznie oraz prostokątnego babińca, nad którym nadbudowana wieża o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą. Dachy nad prezbiterium i nawą namiotowe, kryte blachą, zwieńczone makowicami ze ślepymi latarniami. Identyczna makowica wieńczy wieżę. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte sklepieniami zwierciadlanymi. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna z 1936 r.
WYPOSAŻENIE  WNĘTRZA. W prezbiterium ikonostas późnobarokowy z przełomu XVIII/XIX w. z kompletem ikon, przed ikonostasem ustawiony jest ołtarz klasycystyczny z 1. poł. XIX w. z obrazem Ukrzyżowania. W nawie dwa ołtarze boczne, późnobarokowe z XVIII w. W prawym ołtarzu obraz Opłakiwania Chrystusa z XVIII w., w lewym Przemienienia Pańskiego z tego samego czasu. Na ścianach cerkwi zawieszone są ikony, do najciekawszych należy Chrystus Pantokrator z XVII w., św. Barbara z 1867 r. oraz wotywny obraz Ukrzyżowania z 1854 r., z namalowaną pod krzyżem parą chłopskich fundatorów. W wieży dzwon z 1707 r.

Tekst umieszczony 11.06.2009

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972