Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół ten został zbudowany w Tęgoborzu w 1753 r., był odnawiany w 1819 r. a następnie został przedłużony w 1891 r., wtedy również nastąpiła budowa wieżyczki. W 1927 r. dobudowano zakrystię. Po zbudowaniu zapory w Rożnowie kościół znalazł się na brzegu jeziora i ulegał częstym podtopieniom. Wreszcie w 1985 r. został przeniesiony do Tabaszowej, gdzie w 1989 r. utworzono nową parafię, która została wydzielona z parafii Tęgoborze.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, szalowany ze starą zakrystią murowaną z kamienia, otynkowaną. Jednonawowy, z węższym prostokątnym prezbiterium, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Nakryty dachem dwuspadowym o jednej kalenicy, przechodzący połacią nad starą zakrystię. Nad nawą daszek pulpitowy. Nad frontową częścią nadbudowana jest wieżyczka o wysmukłym, baniastym hełmie z latarnia, zwieńczonym stożkowo. Na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę, wieloboczna o barokowej formie z latarnią. W wejściu odrzwia o wykroju dwułucznym. Na wschodniej ścianie prezbiterium Ogrójec ujęty obudową zwieńczoną trójkątnie z malowaną na deskach grupą Ukrzyżowania, ludową z 1. poł. XIX w. Polichromia figuralna i ornamentalna z 1895 r. malowana przez Adolfa Gucwę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. XVIII w., z bramkami, na których ustawione są rzeźby śś. biskupów. W ołtarzu obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowy z XVIII w. oraz św. Mikołaja z 1892 r. Dwa ołtarze boczne rokokowe z 2. poł. XVIII w. W lewym obrazy Chrystusa Frasobliwego z około 1842 r. i Matki Boskiej Różańcowej, malowany w 1866 r. przez Stachowicza. W prawym ołtarzu obrazy św. Antoniego z około 1842 r. i Serca Jezusa z 1895 r. Ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w., z fragmentami ornamentów barokowych z 2. poł. XVII w. Chrzcielnica kamienna z płaskorzeźbą Chrztu w Jordanie na czarze, ludowo-barokowa, zapewne z XVIII w. Fotel barokowy z XVIII w. Obraz św. Józefa, barokowy zapewne z XVIII w. Dwa krucyfiksy barokowe z XVIII w., z nich jeden umieszczony w tęczy.

Tekst umieszczony 21.10.2007

 LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999