Siedlce, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Siedlcach została uposażona przez starosądeckie klaryski w końcu XIII w., a pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. Pierwszy kościół parafialny zbudowany został w 1338 r. i był zapewne drewniany. Drugi kościół, także drewniany, został wzniesiony w 1604 r. z fundacji "pewnego mieszczanina starosądeckiego", lub plebana Jana Ptaka. Kościół ten został rozebrany w trakcie budowy nowego, murowanego kościoła w 1901 r.
ARCHITEKTURA. Wzniesiony w typie więźbowo-zaskrzynieniowym, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy nawie wieża o konstrukcji słupowej z izbicą, nakryta hełmem barokowym z latarnią. Wieża i nawa otoczone zaszalowanymi sobotami. Nawa i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Pod tęczą zawieszona była meluzyna z krucyfiksem między rogami jelenia, jakoby dar z 1631 r., podobno oddana do Lwowa w 1907 r. Pozostałe wyposażenie w większości przeniesione zostało do nowego kościoła. Z ołtarza głównego zachował się krucyfiks późnobarokowy z XVIII w. oraz rzeźby śś. Piotra i Pawła z 1849 r. Ołtarz boczny barokowy z około połowy XVII w., z obrazem MB z Dzieciątkiem z tegoż czasu. Chrzcielnica kamienna gotycka z początku XVI w., ozdobiona kartuszami herbowymi i gmerkami.

Tekst umieszczony 25.07.2009
Ilustracje pochodzą z pracy M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

 LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972