Szczepanowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Szczepanowicach powstała w 2. połowie XIV w. i nosiła wezwanie św. Mikołaja. Najstarsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi z 1470 r. Pierwsze kościoły w Szczepanowicach zbudowane były z drewna. Pierwszy wzmiankowany kościół w latach 1570-95 znajdował się w posiadaniu kalwinów, którzy doprowadzili świątynię do ruiny. W 1596 Wojciech Chrząstowski, właściciel wsi wybudował nowy kościół i uposażył kapłana katolickiego. Ten kościół przetrwał do 1805 r. kiedy to został rozebrany. Kolejny kościół zaczęto budować w 1816 r. ale poświęcono go dopiero w 1840 r. Został on zniszczony w 1915 r. w wyniku ostrzału artylerii austriackiej. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1927 r. ale jego ukończenie było możliwe dzięki staraniom ks. proboszcza Stanisława Gudza i nastąpiło dopiero w latach 1939-48 według projektu inż. arch. Edwarda Okonia z Tarnowa. Marian Kornecki jako autorów projektu wymienia warszawskich architektów Stanisława Gałęzowskiego i Władysława Pieńkowskiego. Ten ostatni architekt umieścił projekt kościoła w swoim wykazie z 1946 r. z dopiskiem niewykorzystany a w późniejszych wykazach w ogóle go pomijał. Można więc z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć autorstwo Gałęzowskiego i Pieńkowskiego. Poświęcenie kościoła miało miejsce w 1948 r. a jego konsekracji dokonał bp sufragan tarnowski Michał Blecharczyk w 1964 r.
ARCHITEKTURA. Kościół bezstylowy, murowany z cegły, otynkowany. Trójnawowy, bazylikowy z transeptem oraz prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego symetrycznie usytuowane kaplica i zakrystia. Wymiary kościoła są następujące: długość 40 m; szerokość 20 m; wysokość nawy głównej 14 m; wysokość wieży wraz z krzyżem 42 m. Od frontu wieża kwadratowa z dwoma przybudówkami po bokach, zwieńczona cebulastą iglicą. Nad nawą główną, transeptem i prezbiterium dachy dwuspadowe z wieżyczką z latarnia nad transeptem. Nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Prezbiterium i nawa główna nakryte są stropami kasetonowo-żelbetowymi, w nawy boczne nakrywają sklepienia krzyżowe. Kaplica nakryta jest kopułą z latarnią. Przęsła nawy głównej i naw bocznych wydzielone są półkolistymi łękami, również półkoliście zamknięte są arkady międzynawowe.
WYSRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, namalowana w 1959 r. przez Andrzeja i Irenę Chojkowskich z Krakowa. Witraże wykonane przez firmę WITROART Piotra Janka z Poznania, według projektu Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej z Krakowa. Cztery w prezbiterium przedstawiające Proroków ze Starego Testamentu z 1986 r., dwa w transepcie Ostatnia Wieczerza i Wniebowstąpienie Pańskie z 1987 r. Ołtarz główny wolnostojący z lat 1985-86, tabernakulum przyścienne, nad nim kompozycja malarska z adorującymi aniołami a powyżej rzeźbiony krucyfiks. Pozostałe ołtarze prowizoryczne z 1966 r. Ambona wykonana w 1960 r. według projektu Wawrzyńca Gonciarza. Stacje Męki Pańskiej, malował w 1964 r. Walerian Kasprzyk. Organy 20-głosowe wykonane w latach 1971-75 przez Stanisława Ziaję z Chmielnika. Dwa dzwony odlane w Łodzi w 1952 r., trzeci odlany w 1981 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 04.10.2007

LITERATURA

Darowski R., Szczepanowice nad Dunajcem, Kraków 1993
Janocha M., Budowle sakralne projektu Władysława Pieńkowskiego, Warszawa 1982, maszynopis pracy magisterskiej
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis